ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Emergency Medicine Jobs

Emergency Medicine Jobs

There are lots of medical doctors on the lookout for emergency medicine jobs when they finish their residency. You possibly can choose to hitch many alternative types of practices. Many physicians decide to work for hospitals the place others may choose to hitch the military. There are such a lot of options and never sufficient physicians to fill the entire jobs.

Dr Peter Craig Emergency physician jobs are very challenging but in addition rewarding. Not solely are you properly compensated however you even have very reasonable work hours. The sector is expanding and plenty of students in medical school are deciding to focus on the emergency medicine specialty.

For those in search of emergency medicine jobs you can find a great place in most states and even overseas. These jobs will at all times be in demand and it's a career subject that's regularly growing and expanding. However, there are some places which have a greater demand than others and you may anticipate some competition from a few of the finest candidates.

For those who decide to go the academic route, you can anticipate to earn lower pay but it's also very rewarding. You'll be teaching different residents and helping others. You can even decide to do an accredited fellowship. Selecting a fellowship might put you in a better place for higher emergency medicine jobs within the future.

As you may see, emergency doctor jobs are plentiful and you'll learn quite a bit whichever career path you decide to choose. Just be sure to do your analysis to find one of the best job attainable to fit your career objectives and dreams.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่