ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Data Regard Asset-Backed Borrowing

Data Regard Asset-Backed Borrowing

There are many places that will give companies an asset-based loan; the source of these banks and commercial finance companies are many, and they have very large amounts of capital they can lend. The market for companies that need $500,000 or less is smaller than those who are looking for more money. Many lenders provide larger asset based lending because it costs almost the same as monitoring a small.

Who benefits?

Companies that will benefit most from receiving an asset-based loan are manufacturers, distributors, and service companies that have a leveraged balance. It must be shown that the seasonal needs and problems of any given industry can sometimes slow a company’s liquidity flow. Businesses can also use an asset-based loan to fund an acquisition.A in equity meaning loan also uses other assets as collateral with the companies with which they are doing the business. This can include machinery and equipment, as well as real estate.The terms and costs of an asset-based loanMost lenders give companies six months to three years to pay back a loan. However, it is hard to give an exact figure without assessing the company's level of risk, assets used, and the loan amount. The index of funds available may be starting from $250,000 to $1 million for small finance companies and financial institutions.If a company needs an amount greater than one million, they will need to look for a company that specializes in financing very high amounts. Small asset-based loans can cost between 12 percent and 28 percent. The amount will depend on the amount of the loan. It may also depend on other factors, such as the duration of the loan.Many factors enter into loan percentage decisions, so be sure of how much, is needed and what the requirements are when borrowing.Disadvantages of getting an asset-backed loanThere are some tricky points to remember when deciding to acquire an asset-based loan. First, know that, in most cases, loan customers are sending payments to the finance company that carried out the loan. There are companies that do not like asset-based lending companies for the simple fact that a third party is controlling the money that would go to the primary lender. Contact Equify LLC to discuss your options today.If a business is not comfortable with this, a loan of this type is not recommended for them. If a company has a large and revolving balance, the lender can get a loan to use against any possible losses. This means that the lender will take the money from customer payments, instead of sending them to the company. Visit this site for more details.

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่