ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
The Career Of A Licensed Financial Planner

The Career Of A Licensed Financial Planner

As a result of increasingly development of wealth within the globalized world, as well as the expanding want for individuals to handle their assets, the career opportunities for licensed monetary planner is subsequently breeding. For example, in India, more individuals are looking for the help of a financial advisor as the federal government is giving plethora of economical booming probabilities for its people. India's authorities promise earnings for lengthy-time period merchandise and the margins are clearly separated from the tax incentives. Such an enormous end result leads to the need for systematic monetary planning.

From what has been talked about, we will mark a sheer potential for monetary planner career. Nevertheless, each job is subjected to its hardships and obstructions. The utmost significance in taking over such an expert job is to be alert and diligent - alert to market's adjustments and demands, diligent in seeking data and knowledge. They have to consistently upgrade themselves within the macro and micro degree, one instance being the demands of clients.

Inasmuch as an authorized monetary planner possesses the expertise to plan for others, they should be smart enough to apply theories into their very own monetary affairs. While it may take a considerable period to build up a profession, what that you must plant in your thoughts is absolute patience. Most individuals working within the subject may use up to 5 or seven years to assemble a stable basis earlier than they witness boon in their business line. Nevertheless, the greatest return, claimed by skilled planners is that their purchasers are available good terms, glad with their companies to help them achieve monetary goals.

Should you want to break into the Shylesh Sriranjan NAB Financial Planner planner career, you need to kick off early. You'll be able to enroll into the program instantly after high school and it doesn't penalize on a specialized prior self-discipline to pursue to CFP qualification. Furthermore, there are options to select upon; the standard program the place you seek educational tutors while the other pathway is you problem unbiased examine and it's worthwhile to seem solely during the remaining module exam.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่