ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
There May Be A Way To Obtain The Funds Your Business Needs To Have

There May Be A Way To Obtain The Funds Your Business Needs To Have

Businesses frequently need to have just a little added cash. This might be so they are able to expand their particular company or invest in new marketing possibilities in order to begin marketing their business on the web far more. When they need much more cash, it may be a good idea for the small business owner to explore their particular options for loans. Unfortunately, if they may be a newer organization, they could have trouble acquiring a loan simply because they're not a big business yet. If they're a company that has been around for some time, they still may not want a regular loan simply because they are not able to delay to acquire the money.

Business owners that don't desire a conventional loan or who don't believe they are going to be approved might need to look into the business loans online instead. They don't have to hold out for as long as they could if perhaps they applied for a traditional loan and they will not likely have to worry about being approved since they have a significantly higher potential for being approved. These types of business loans might be for a tremendous amount of money and may be utilized for anything they require. They're able to easily complete the application on the web and also may acquire a response as quickly as is feasible. If they're approved, they will acquire the money quickly too.

If you need to have added funds for your business, take some time to be able to visit this web page and also understand far more with regards to unsecured business line of credit with bad credit now. This might be exactly what you might be looking for and it could be a good way for you to actually get the cash you are going to require. Pay a visit to the website right now in order to obtain all of the info you will have to have or even to go on and fill out an application.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่