ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Trusty Junk Elimination Aids Individuals

Trusty Junk Elimination Aids Individuals

Infrequently it looks just as if there are a few individuals headed for engaging lifestyles. It seems as if things take place with them that do not seem to affect others. They shall be the ones who are inclined along, minding their own business when all of the sudden an egg falls out of the bird's nest above this individual within the tree shaded pavement wherever the person is walking, splattering their own newly shined footwear with yolk. Or possibly, they are one whose vehicle halts going for mysterious motives virtually no auto technician could fathom, leaving this individual caught on the runway in the midst of a hectic road with traffic flowing around this individual, horns tooting angrily. This really is the individual that also has something ridiculous take place at every social gathering they will schedule, such as the moment when they have been hosting an outdoor wedding party, just to then have a shrub blow down to the ground in their garden the evening before.

Such persons do manage to live charmed day-to-day lives, which makes them so interesting. The individual who had the egg drop on his particular boots just appeared in his particular assembly barefooted, sufficient reason for an interesting tale to tell, the one which helped folks to remember him (along with his merchandise) for many years. The guy whose auto ceased chose to calmly remain sitting there till finally someone emerged along and videoed the individual sitting there, a video clip that launched him into fame around the nighttime news. This particular mans backyard wedding had been preserved by the aid of a buddy as well as his chain saw plus a removal service providing cheap rubbish removal (samedayrubbishremoval.com.au). By the point the bride and future husband were definitely saying I do, this person's property seemed almost just like it did before, without the sapling. It can be said such folks live charmed lives.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่