ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Trustworthy Rubbish Extraction Aids Folks

Trustworthy Rubbish Extraction Aids Folks

At times it appears just as if there are many folks destined for enjoyable day-to-day lives. Various things manifest to them that do not manage to seem to affect others. They shall be those are getting along, minding their own thoughts and business when all of the sudden an egg tumbles from a nest above this individual around the tree shaded sidewalk wherever the person is amblilng, splattering the person's freshly shined footwear with yolk. Or perhaps, they will be one whose automobile quits going for unexplainable causes absolutely no mechanic will be able to figure out, leaving them caught on the runway in the heart of a busy path with traffic streaming about this person, horns tooting angrily. This is also the individual that appears to have some thing nuts happen at most every get together which they approach, including the time once they ended up hosting a garden wedding ceremony, only to next have a tree blow down to the ground there in their garden the evening prior to.

This sort of individuals do appear to live charmed days, driving them to therefore enjoyable. The individual that had the egg slip upon his / her footwear simply showed up on his particular assembly barefooted, with an intriguing narrative to offer, one which helped individuals to just remember the guy (together with his item) for decades. The individual whose automobile halted chose to calmly just sit there till at last an individual came along and videoed the individual relaxing there, a video that vaulted the individual straight into fame within the daily reports. This kind of dude's garden wedding has been kept with the support of a neighbour as well as his chain saw plus a provider giving cheap rubbish removal (samedayrubbishremoval.com.au). As soon as their bride-to-be and future husband were being declaring I do, this person's house truly seemed nearly exactly as it did before, sans the hardwood. It could be said such individuals live charmed lives.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่