ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You May Start Up Your Small Company From Home At This Time

You May Start Up Your Small Company From Home At This Time

Individuals who are trying to find a small home business might wish to begin by looking into crafts they can create. While there are numerous homemade projects they can do, many of them aren't most likely to supply them with a good revenue. Personalizing items via etching, yet, lets them create their particular product, create it rapidly, and also sell it. Using a desktop laser cutter can make all this easy to do and might help them establish a business from a home office they are able to do in their extra time.

A business similar to this is perfect for somebody who is creative. They'll desire to make certain they'll buy the right machine to make sure they can put their designs on any product they might prefer. They'll also want to make sure it's going to be large enough for the goods they'll wish to build. They're going to desire to be sure they'll cautiously consider all of their choices well before obtaining one to enable them to come across one that is going to include all of the capabilities they will need and be small enough they can easily utilize it within their particular house. After they purchase one, they can proceed to launch their own home-based business.

Making a bit of added funds from home by developing goods could seem like a good idea, and it might be if the person has the correct tools. If this is something you are considering, ensure you're going to check into obtaining a handheld laser cutter now. Find out far more with regards to everything you will want to take into account so that you can be sure you will acquire the correct one as well as will be in the position to launch your small business rapidly.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่