ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You Might Start Your Company From Your Own Home At This Time

You Might Start Your Company From Your Own Home At This Time

People who are hunting for a small home business could wish to start with researching projects they're able to make. While there are a variety of crafts they're able to do, many of them aren't going to provide them with an excellent income. Customizing goods by means of etching, on the other hand, enables them to generate their own product, manufacture it speedily, as well as sell it. Making use of a desktop laser cutter can make all this very easy to do and may help them to make a small business at home they could do in their extra time.

A company such as this is good for someone that is actually imaginative. They're going to need to be sure they will obtain the proper machine in order to make certain they could put their own designs on any product they could desire. They're going to additionally wish to ensure it will be large enough for the goods they'll need to develop. They'll want to be sure they very carefully look into all of their possibilities well before getting one so they can come across one that will contain all the functions they want and be small enough they could easily use it in their own property. Once they buy one, they can go on and launch their particular business at home.

Making a little added funds from home by making products might appear to be a good idea, and it may be in case the individual has the right gear. If this is something you are interested in, be sure you will check into acquiring a acrylic laser cutting machine price right now. Learn far more with regards to every little thing you are going to want to contemplate so you're able to be sure you will obtain the proper one as well as will be in a position to launch your small business quickly.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่