ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Your Medical Doctor Could Continue To Provide Assistance Right After Your Pregnancy

Your Medical Doctor Could Continue To Provide Assistance Right After Your Pregnancy

An individual can see a Jacksonville obgyn routinely well before they're expecting and then quite a bit when they are pregnant. They'll finish up having an appointment roughly once weekly towards the end of their particular pregnancy. Nonetheless, the health care presented doesn't quit after the individual has their own newborn. They're going to want to continue to see their health practitioner following the pregnancy in order to be sure they get the care and attention they'll have to have as well as to be able to make sure all things are healing properly.

Even in case the pregnancy goes according to plan, there could be some difficulties afterward that the individual can want to look out for as well as have handled if necessary. The doctor may offer them aid with just about anything from recovering from the birth to mastering precisely how to breastfeed. If perhaps they will see anything at all odd, they are going to desire to speak to their own health practitioner straight away. In case the pregnancy or perhaps birth had difficulties, it is important for them to make certain they will arrange appointments for the weeks right after the birth so the health care provider might check to be able to ensure all things are healing correctly as well as reduce any problems that can arise. The doctor might speak to them regarding just about any concerns they could have and can help point them to further sources for support as required.

In case you've just had a newborn, you'll desire to be sure you will still see your health practitioner for the health care you'll need to have. Take the time in order to speak to the jacksonville obstetrician today to make certain you could setup a scheduled appointment. They are going to do as much as is feasible in order to assist you to recover quickly as well as make sure you will obtain the health care you have to have if you do have to have further care. Go to the site right now to learn much more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่