ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Points To Think About Before Selecting A Divorce Attorney

Points To Think About Before Selecting A Divorce Attorney

Employing a separation and divorce attorney to take care of your own personal breakup is actually a quite crucial judgment. If an individual are departing a long relationship with youngsters involved, possessions and also monetary to end up being separated, who else represents an individual through your current breakup may decide just how well anyone sensible sentimentally as well as fiscally post separation and divorce. Right here are generally a few significant suggestions for you to adhere to while employing any family divorce attorney.

Any breakup lawyer an individual thinks about must have considerable experience throughout handling divorce proceedings cases within your spot. An skilled divorce law firm will recognize what in order to expect through the idol judges in your current jurisdiction and also should end up being able in order to use this particular knowledge in order to your benefits.

Additionally, the actual attorney need to practice largely in the actual industry regarding separation and divorce or maybe family legislation. If your own situation will be unique, for illustration, in case you or even your partner are navy or a person are LGBT, find a great lawyer that provides encounter managing those instances. The greatest approach to be able to choose which often breakup law firm to make use of is to be able to locate out what ex clientele have got to state about the particular divorce lawyer.

When the client gets to be unhappy using a divorce proceedings lawyer, 1 of the particular most popular complaints is usually that these people were not able to speak with typically the attorney. A person can easily also contact the state bar and ask if just about any former customers have recorded grievances in opposition to the legal professional. Constantly any excellent thought!
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่