ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Sure You Speak To A Legal Professional Ahead Of

Make Sure You Speak To A Legal Professional Ahead Of

If an individual will be in a major accident caused by another motorist, they are probably able to get compensation for their own injuries. Any time a person is actually significantly hurt in the automobile accident, it's likely the insurance company for the responsible car owner is going to offer them a settlement that may appear large, but that will not in fact cover all of their accident linked costs. Before someone will take virtually any settlement offer from the insurer for the liable car owner, they'll wish to get in touch with a New Orleans auto accident lawyer for assistance.

An insurance company is going to try to supply the smallest amount of money achievable to make certain they will not have to pay far too much for the accident. If perhaps the victim was significantly wounded, on the other hand, it's very likely this is not going to handle all the existing and potential costs the individual will have because of the automobile accident. As opposed to accepting a settlement without knowing it will likely be sufficient, the individual might contact a legal professional for help. The legal representative can evaluate the specifics of the automobile accident and also the settlement in order to help them to decide if they ought to take it or if maybe they need to make an effort to negotiate for a higher amount.

In case you've been harmed in a car crash that had not been your fault, you'll wish to speak to a lawyer in order to be sure you get a sufficient settlement. Make sure to get in touch with the lawyers near me ahead of accepting a settlement since they most likely are not able to help you when you have accepted it. Go to the web site for a legal professional today to learn more regarding precisely how they can help you with getting the appropriate settlement to handle your accident associated costs.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่