ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Certain You'll Know If It Really Is Time To Be Able To

Make Certain You'll Know If It Really Is Time To Be Able To

The key guideline is that someone really should obtain a brand-new mattress close to every ten years. Even so, there are some other times when an individual can wish to purchase a brand new mattress also. It can be essential for them to learn when to buy a new mattress to enable them to ensure they get cozy slumber every evening. Times when a person can need to search for a new mattress include any time the mattress is deteriorating as well as when they will begin to experience back problems.

A mattress is generally created to last about 10 years, yet it might start to have problems a long time before this. If perhaps a spring actually starts to stick out or the bed starts to look irregular, it could be a smart idea to go ahead and search for a new mattress. Holding off on this might imply the person doesn't acquire the sleep they will have to have or maybe might even harm them in some circumstances. Moreover, even if perhaps the bed looks great, in case the individual starts to have problems with back pain, it may be due to their mattress. They may wish to examine precisely how they slumber as well as look into new mattresses to be able to locate one which is likely to be more comfy to be able to help eradicate their back discomfort.

If perhaps you have noticed your bed is starting to break down or even you have been suffering from back pain, you could desire to proceed to begin considering receiving a new mattress. Watching a website that talks about best mattress brands can assist you to ensure you're going to acquire one so you can start to get better slumber. Take a look at the website right now in order to find out much more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่