ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Understand Just How It Is Possible To Easily Receive The Support

Understand Just How It Is Possible To Easily Receive The Support

There are lots of people who may have mental health problems and also who require support, but who are concerned about being hospitalized until they've managed the troubles. Although this is actually a possibility for some people, there are a lot more folks who can receive the help they have to have through an outpatient mental health program. They will not have to quit their particular job or even give up time along with their particular family and they could nonetheless get all the aid they might need.

Individuals who are trying to find mental health assistance will desire to explore their possibilities before they will decide on a program to enter. In case they need to keep their particular job and also it is safe for them to do so, they might be able to take part in an outpatient program. They are going to need to be present when required for evaluations, therapy or even other assistance, yet can nevertheless live at home and work as much as they prefer. They're going to still be in a position to get the mental health care they will have to have, but they won't be required to live in the medical center while they are acquiring this assistance. This is often the perfect answer for many individuals who desire assistance.

In case you or perhaps a loved one needs mental health aid, there is no need to worry about being required to stay in a medical facility until a treatment solution is finished. Rather, take the time in order to learn much more about a partial hospitalization program that might be able to help. They're able to receive the assistance they will need to have while not having to compromise almost everything to be able to achieve this. Have a look at the program right now for you to understand much more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่