ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Understand Exactly How You Are Able To Conveniently Get The Support

Understand Exactly How You Are Able To Conveniently Get The Support

There are a lot of individuals who might have mental health difficulties as well as who have to have assistance, yet who are concerned with being put in the hospital until they have managed the problems. Even though this is a possibility for a few people, there are many more individuals who can acquire the aid they'll need via an php programming program. They do not have to quit their job or compromise time along with their particular family and they could still acquire the help they could require.

People who are trying to find mental health help will desire to explore their choices before they'll decide on a program to enter. If they will need to keep their particular work as well as it is safe for them to do so, they might be in a position to take part in an outpatient program. They're going to need to be present when needed for evaluations, therapies or even various other support, yet may nevertheless stay at home and work as much as they'll prefer. They will nevertheless be able to obtain the mental health care they require, but they aren't going to be required to stay in the hospital while they're getting this support. This can be the perfect answer for most people who desire help.

If perhaps you or even a loved one needs mental health assistance, there is no need to be worried about needing to live in a medical facility until a treatment solution is concluded. Instead, take some time to learn a lot more about a partial hospitalization program that might be able to help. They're able to acquire the assistance they will need without having to give up almost everything to be able to do so. Take a look at the program right now to be able to learn a lot more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่