ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You'll Want To Look Into A Challenge All The Family May Indulge In

You'll Want To Look Into A Challenge All The Family May Indulge In

Numerous challenges are made to be exclusively for grownups. However, now there is a rise in challenges which might be made for little ones as well. Moms and dads could want to take a little time to look at a funny challenge that their particular little ones are going to really like. The challenge utilizes oreos to be able to create surprising combinations that the youngsters are going to enjoy trying out. They are able to next attempt to guess what was in the oreo after they try it out.

Parents who want to try this challenge with their own youngsters might desire to get everything setup ahead of time. They'll desire to open the oreos as well as fill them with a variety of different flavors, both delicious and also gross. They could try chocolate syrup, ketchup, mustard and more. They are able to utilize virtually any flavors they could find throughout their own kitchen area. After that, they are going to want to get the little ones and give them each a portion of oreos. The youngsters might try out each of them in order to discover what it has within it and also to be able to find out if there are just about any mixtures they'll enjoy. This really is a fantastic method to get youngsters used to trying out completely new or perhaps unconventional food items and also may be an enjoyable experience for everyone in the family.

In case you are searching for something entertaining in order to do along with your youngsters or perhaps you want to try a challenge they're able to do together with you, look into the oreo challenge today. Have a look at a youtube video of one household accomplishing this challenge in order to understand far more concerning it as well as in order to discover just how much fun it may be. Look at the video recording today to acquire far more details.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่