ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Animal Studies Allow Authorities To Identify The Usefulness

Animal Studies Allow Authorities To Identify The Usefulness

Many people whom protest to register their disapproval of animal testing genuinely fail to understand how crucial the task genuinely is to the healthiness of human beings just about everywhere. It's all fine and dandy to enjoy substantial requirements about what other people do once you don't understand precisely what their particular intent is. Truthfully, nearly all researchers and also researchers are doing every thing they potentially can to make a longer plus enhanced quality lifestyle entirely possible for almost all individuals. It really is absolutely necessary to utilize animal scientific studies to look for the basic safety along with effectiveness in the medications we allow to end up being set straight into the general human population is the individuals rely on the precise safety benchmarks the administration sets. Mice and rats are small animals, and inexpensive.

Moreover, it will be possible these days to be able to buy for study special jackson laboratory mice. No, all these are not very little rodents scurrying around with human faces. They appear much like regular rodents, yet they were specially engineered to accept the different tissue simply being analyzed, including malignant cancers. Rats creatures will be more cost effective than much larger mammals, such as canines or perhaps chimps, and then they are really simple to house and to look after. Given that they can be built to replicate countless people health problems, it is simple for investigators to utilize them to discover cures pertaining to ailments. Not just this, but items like toxicity studies in humanized mice are helpful in finding out the correct amounts of the various medicines. It is just a waste whenever a mouse passes away, yes, but be straightforward ... don't you find it an even greater pity every time a particular person drops dead unjustifiably?
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่