ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Animal Scientific Studies Help Ascertain The Effectiveness And Safety

Animal Scientific Studies Help Ascertain The Effectiveness And Safety

So many of those who protest against animal testing always fail to comprehend precisely how crucial the job actually is to the healthiness of human beings everywhere you go. It is well and good to acquire large requirements by what others perform when you hardly understand just what their intent actually is. In fact, nearly all scientists and researchers are performing everything they possibly can in order to make an extended plus enhanced quality lifestyle feasible for almost all men and women. It really is absolutely necessary to work with animal studies to discover the protection and efficacy with the medicines we are willing to let to be set within the normal populace is folks depend on the protection criteria the fact that federal government sets. Mice and rats tend to be small mammals, and affordable.

Moreover, you'll be able these days to purchase for study special humanized mouse antibody. No, most of these are certainly not small mice and rats walking around with human faces. They look much like typical mice and rats, however they were especially built to simply accept the many tissues getting researched, like cancer growths. Rodents animals are more very affordable than greater animals, like dogs or even chimps, and also they may be all to easy to house and look after. Given that they can be made to copy so many people illnesses, it is simple for researchers to create studies with them to locate remedies with regard to disorders. Not only that, but things such as toxicity studies in humanized mice are of help as regards determining the right dosages from the medicines. This is a disgrace when a mouse drops dead, yes, but be straightforward ... isn't it an even greater shame each time a particular person passes away unnecessarily?
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่