ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You're Going To Need To Contact A Qualified Professional As Quickly

You're Going To Need To Contact A Qualified Professional As Quickly

Foundation difficulties can bring about the home settling, which might result in windows and also doors that are tougher to actually close and open. If the problem is allowed to remain without repair, it may ultimately result in cracking inside the walls and, eventually, could make the property inhabitable. It really is essential for home owners to ensure they have basement foundation repair done by a professional at the first indication of a problem so that they will not have to worry about more problems with their particular house.

The first signs and symptoms of a foundation issue include things like cracking in the foundation or perhaps the walls, or even with it being more challenging to be able to open and shut doorways. The moment these types of troubles are observed, a specialist needs to be contacted for an evaluation. It is essential to have this completed swiftly so the problems with the foundation won't turn out to be a lot worse. If perhaps the house owner waits to contact an expert, it will be far more costly for them to actually have the issues repaired. If the home owner is not confident that the problem is with their foundation or if there's a different concern with their home, getting in touch with an expert for an examination is going to help them understand what is wrong and just what could be accomplished in order to fix it.

If you have observed any signs your foundation must be mended, you will want to get in touch with an expert straight away. Take some time to be able to pay a visit to the webpage for a foundation repair company right now to be able to understand a lot more about the signs your foundation could have of a problem and also in order to speak to them for an evaluation of your foundation.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่