ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Discover Precisely How You'll Be Able To Have Custom Info Etched On Your

Discover Precisely How You'll Be Able To Have Custom Info Etched On Your

Sometimes, a small business could have a product made especially for their particular company. They could wish to have a serial number or some other information etched onto the metal. This makes sure it is going to be apparent and also assures every product could have the details on them in order that they are able to be tracked or to be able to provide crucial details to customers who might purchase the product. Although this could be accomplished at the business, it's frequently a more sensible choice to have a laser company do this so the business could make certain everything will be completed perfectly.

An expert has the right gear in order to etch the information on to the metal effortlessly and can make sure it's easily readable any time it's completed. The info can be as small or even as large as the business may need, in the font the enterprise prefers, and may incorporate anything at all the business requires it to include. A few of the ways to use this are to add on serial numbers that may not be eliminated without damaging the merchandise or perhaps add on crucial safe practices details the client may see each and every time they utilize the product. The exact same info might be etched onto all the products in order to ensure every thing will be the exact same.

If you will want to have nearly anything etched on your products, it is a good suggestion to make contact with a professional for help. A company that deals with laser cutting machine can also do the etching your company may require and will work along with you in order to be sure the project is done to your specs. Speak to the firm or even pay a visit to their own site right now to be able to understand far more about just what they may do as well as how they may be in a position to assist you.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่