ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Sure You Will Have The Right Software Program

Make Sure You Will Have The Right Software Program

Taking care of an organization will take a lot of time. There is certainly a lot the company owner needs to do. When they will begin making a lot more money and also doing a lot more, the business owner will need to check into software programs that might make their particular job a lot easier. This is usually done by picking software programs like business accounting software that may help them account for almost everything and that may even help automate several of the tasks they will want to manage. It really is a good suggestion for the business proprietor to cautiously contemplate software programs such as this to determine if it's good for their company.

Business people can benefit from software that is designed in order to do more of their particular job to enable them to focus on various other projects that can't be done by a computer. They will nonetheless be in total control yet will not likely have to concentrate on these types of tasks. It really is recommended for them to thoroughly check out the software program they are considering. This means they're going to desire to go through everything it includes and also ensure it will be the correct software program for their company and their particular needs. Once they uncover the proper software program, it will be easy to get every thing ready to go.

If perhaps you'd like to make controlling your small business much easier, you'll need to check out the software that's obtainable today. Look at software that includes accounts payable process flow right now to be able to find out much more with regards to just how it works, precisely what it could do, and exactly why it might be an excellent choice for your company. Look at the info on the internet today in order to find the perfect computer software to help you to handle your organization.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่