ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Certain You'll Have The Appropriate Computer Software

Make Certain You'll Have The Appropriate Computer Software

Taking care of a small business will take quite a bit of time. There is certainly a whole lot the business proprietor has to do. Any time they will begin making more cash as well as undertaking a lot more, the company owner will need to check into software programs that may make their particular job a lot easier. This is usually done by deciding on computer software like business accounting software that can help them to keep an eye on almost everything and also that can also help automate some of the tasks they will have to manage. It really is a good idea for the business owner to very carefully consider software similar to this to find out if it's good for their business.

Business owners can take advantage of software which is designed to do far more of their own job to allow them to concentrate on additional responsibilities that can't be accomplished by a computer. They're going to nonetheless be in full control yet won't have to concentrate on these types of duties. It is recommended for them to carefully take a look at the computer software they may be considering. What this means is they're going to need to read every little thing it includes and also ensure it's going to be the appropriate software for their own organization and also their needs. When they discover the right computer software, it's going to be easy to get every thing ready to go.

In case you'd like to make taking care of your business a lot easier, you'll wish to look into the software that is available now. Look at software that features accounts payable invoice automation now to be able to discover more concerning just how it works, just what it can do, and also why it may be a great choice for your business. Check out the details on the web now to find the best software in order to assist you to control your business.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่