ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Inside The Humble Grape: The Reminiscences Of Summer

Inside The Humble Grape: The Reminiscences Of Summer

Today around the US it is often tempting for people to imagine that missouri wine trail map deliver the greatest vino anywhere in the world, there would possibly be a quantity of other individuals who would disagree, certainly in case they're wine beverages aficionados out of other grape growing spots! Grapes increase in pretty much any place that there's garden soil, water, and temperature ranges in the are to support them. Grapevines can be found in diverse types, and each one will have distinctive preferences pertaining to dirt quality and even mineral content, sunshine, volume of water. Additionally, grapevines will differ regarding their actual vulnerability to and also power to withstand the various fallen globe pests and plagues that will get pleasure from targeting someone's favorite vines. Unquestionably, you'll find that the wine that is fermented around most any Missouri Winery will probably be one that by some means is able to convey a shimmer to a man or woman's eye.

In fact, it is much as if your vines by themselves, with their roots smothered within their protective cover of earth, were transforming the various elements offered them from the particular factors: the nourishing earth, always cool underneath and also hot on the surface, the tranquilizing rainfall, pattering soundlessly throughout the night, fortifying plus maintaining each individual plant. In some way, it had been just as if the essence in the natural light that heated up the fruit, and also the starshine which usually glittered at nighttime joined together with the summer's delicate breezes and very hot sunny weather to generate an ideal orb of moist goodness that contained inside it's filled flesh the distent memory of lengthy, care-free days in summer in which the heating wavered above the fields and virtually no sound seemed to be to be heard but the drone of thousands of bugs.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่