ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Can A Legal Representative Assist You To Receive The Money You're Going To

Can A Legal Representative Assist You To Receive The Money You're Going To

Slip and fall incidents might arise in many different settings, yet many of them arise inside retail stores. An individual who is shopping may not see an object or a spill on the floor and thus may easily fall down consequently. In case this happened because of the neglectfulness of the organization, it will be possible for a person to obtain compensation for their own injuries. They are going to want to talk to one of the neighborhood slip and fall lawyers to be able to make sure they will have a case as well as to work to be able to receive the compensation they will need.

An individual who has been injured in this sort of accident may generally have to have compensation for hospital bills and lost wages. There can be other kinds of compensation they're going to look into as well. Their attorney is able to let them know if the organization owes them compensation and also, in that case, precisely what they will be able to receive. If this is more than just about any quantity the business offers them, they could want to work along with the attorney in order to attempt to negotiate a bigger amount. Sometimes, this will not likely work and therefore the case must go to court so a judge could determine if they'll receive compensation.

In case you were injured in a slip and fall accident, there are slip and fall accident lawyers that may aid you. Pay a visit to the site of a legal professional now to learn more concerning exactly what they could do in order to help you as well as exactly how you can setup a consultation to determine if you have a case. If you have a case, they will work tirelessly to be able to aid you in getting the greatest settlement achievable. You could check out their own web page today in order to get going.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่