ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Discover Just How To Market Your Company To Other Businesses

Discover Just How To Market Your Company To Other Businesses

It's virtually not possible to have a company that's not on the internet at present. Businesses that provide their own products to various other corporations count on the web in order to get connected to various other companies and also to be able to make sure they're able to market their own products to allow them to be as prosperous as is possible. People who want to begin marketing their particular enterprise to other organizations on the web will want to work on a b2b affiliate network as well as make sure they work with an expert to be able to acquire the very best results.

Marketing a business over the internet could be complex due to each of the options for exactly how to do it. Moreover, if perhaps it isn't done properly, they won't begin to see the results they need. Nonetheless, company owners have the possibility of working with a specialist who is aware of just how to market to many other corporations on the internet as well as just what tactics to use to receive the best results from the marketing plan. The business proprietor could work with the specialist to be able to develop a marketing plan for their own company and also in order to get started marketing their particular business online so they will have a much better potential for being able to sell their particular products to as many other organizations as is feasible.

If perhaps you'd like to begin selling products to various other corporations, you will have to ensure your enterprise is actually online and also you are going to have a marketing strategy created for what you're going to need. Take the time to be able to understand a lot more concerning b2b affiliate marketing right away to learn exactly how it might help your organization expand as well as speak with a professional right now so you can find out a lot more regarding how they could help you as well as your business.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่