ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Be Sure Your Products Will Be All Set In Order To Be Put To Use

Be Sure Your Products Will Be All Set In Order To Be Put To Use

Companies that make goods to be employed outside need to make certain their particular products could be utilized outside the house without any issues. This implies they're going to want to use materials which will not be harmed while it's raining or even have something added to them to be able to protect them. In case they're utilizing metal to make their particular items and they will need to make certain it's protected, they might wish to look into Powder coating Essex.

Powder coating will be a covering which is going to shield the products from the weather conditions. It needs to be applied correctly to be able to look fantastic as well as to work effectively. The company could pick the colors as well as various other details in order to be sure the item appears the way they desire. They're able to order a sample or perhaps do a little order in order to view exactly how it might look and just how well it works or even they can proceed to do many of them at once. Whenever they will work with a professional, they are going to be in a position to be sure the goods will look great any time they're done as well as they'll have the ability to be sure the goods will probably be accomplished as swiftly as is feasible for them.

If perhaps you have items that need to be finished so they're going to be fine outside, you are going to want to consider alloy wheel paint now. Check out the webpage in order to find out about an expert who is ready to aid you. They will be certain all things are done how you are going to want and also may make sure the items look fantastic whenever they are finished. Check out the web-site to contact them now or to be able to learn much more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่