ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Let An Automatic Sprinkling System Take The Stress And Work Out Of Garden Watering Forever

Let An Automatic Sprinkling System Take The Stress And Work Out Of Garden Watering Forever

Probably there was once many years ago in a period lost to us at present in the pages of the mist of every single person's specific life's history when really going shopping for home sprinkler systems meant heading down to the neighborhood big box warehouse to purchase a piece of aluminum with a handful of holes drilled into it so it can hook to the very end of your own hose! If that could be what an individual visualize if wondering about easy sprinkler system, it could be the moment to up-date your schooling a bit. The call to find out more about today's cutting edge automated watering units is undoubtedly amplified through the amount of urgency connected with your wish to have a pleasant yard, and also the amount regarding which a person is unhappy with the methods at present employed to try and keep his garden correctly watered.

Always keep within their thoughts that a beautiful lawn is without a doubt virtually all but a prerequisite whenever selling someone's home these days. In addition, your Google automobile won't supply property owners a heads up ahead of taking pictures of their home, an egregious flaw in the system, in fact, due to the fact that after submitted on the web, anyone on the planet can certainly conveniently get a peak at it on-line for themselves with very little more than someone's address. Subsequently you will find the necessity to maintain one's pledges to that area group not to mention any individual who thinks that peer pressure isn't always in existence and well these days never had to live in the sort of neighborhood that holds yearly voting competitions for the most appealing grass! Today's automated water application systems happily take the uncertainty plus the work from keeping the garden lush and also green. Today's grass water sprinkling systems leave aluminum hose sprinklers in the previous century's dust!
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่