ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Let A Computerized Watering System Take The Uncertainty And Toil Out Of Lawn Watering Forever

Let A Computerized Watering System Take The Uncertainty And Toil Out Of Lawn Watering Forever

Probably there was once a time forever lost to us today inside the mist associated with each and every individual's personal history when really going shopping for home sprinkler systems tended to mean driving to the neighborhood big box warehouse to buy an article of light weight aluminum with a handful of holes in it so it can attach to the end of somebody's garden hose! If that could be just what an individual envision if considering yard sprinkler system, it may be the right time to up-date your training a little. The need to find out more on today's newest programmed watering systems is definitely heightened from the degree of urgency connected with someone's need to have a nice garden, plus the stage that one is unhappy with the actions presently employed to routinely keep his lawn correctly watered.

It is important to keep in mind that a nice-looking lawn is undoubtedly just about all but a condition if offering an individual's home today. Additionally, the Google vehicle isn't going to give property owners a heads up prior to taking photos of their home, an egregious flaw in the system, seriously, for once submitted on the internet, anyone on the planet can certainly conveniently take a peak at it on the net for themselves and they used hardly more than one's address. Subsequently you will find the call to maintain one's contracts with the local group not to mention any person whom believes that peer pressure isn't really even now living and well nowadays probably never had to stay in the kind of neighborhood that holds yearly contests for the most eye-catching backyard! Modern day computerized sprinkling devices take the stress along with the toil away from trying to keep your lawn vibrant and also green. Today's garden water sprinkling systems leave aluminum hose-pipe sprinklers in the previous century's dust!
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่