ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
The Particular Features Of Roofing Styles Worldwide Have Their Roots

The Particular Features Of Roofing Styles Worldwide Have Their Roots

In cases where someone was allowed to freely travel the earth unbothered by the restrictions levied by means of passport stamps and also air fare, you'd probably rapidly start observing major flaws in the similarity of the style of the assorted rooftops of the world. This observation is just about all it will take to send out someone with an inquiring mind down any variety of intriguing bunnie routes. Most men and women find themselves curiously beginning to wonder the key reason why each form of roof came to be. Quickly, it gets apparent that though each area's roofing possessed features virtually all its very own, they in addition possess a variety of features that are alike.

Around the world, places that frequently collect major snow always have a predisposition to be equipped with stiffer roof pitches. A steeper pitch encourages the snow to fall off of one's roof structure due to its personal weight. This is a shared propensity witnessed inside both Russia's stunning onion dome roofing designs and the very steep roof pitch belonging to the standard Colonial. Similarly, thatched rooftops can be found on dwellings inside countries that are genuinely as removed from the other as the British Isles and also the vast continent of Africa.

The roof design belonging to the huge stores that house quite a few professional plus industrial concerns are flat to enable them to provide building systems such as A/C units and additionally, duct work, making it uncomplicated for one to offer assistance. Inside this way, these types of architectural structures happen to be more alike worldwide than the area's dwellings. The roofing pertaining to these types of locations is given via a rubber roof covering, prepared to guarantee their job. This way, if ever the roofing gets a leak, all a person should conduct is call and get info on a rapid epdm rubber roof repair.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่