ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make It Far Easier To Be Able To Be In Charge Of Your Enterprise Using The

Make It Far Easier To Be Able To Be In Charge Of Your Enterprise Using The

Telecom businesses have particular difficulties they'll need to tackle. A lot of businesses, from small ones to huge ones, may opt to use the cloud to help maintain as well as run their own organization. Even so, they are going to need to ensure they receive all the info they will need to be able to do this easily as well as proficiently. It is critical for business owners to make sure they will learn about the Telco Cloud Challenges and Ways to Address Them.

One of many ways to be able to handle a lot of troubles they may deal with is to actually be careful with the service provider they may be dealing with. It is crucial to be able to make certain they'll decide on a service provider who delivers each of the features they will require and who will minimize any kind of issues that might arise, just like down time when testing or updating anything at all for the enterprise. They're going to need to make sure they find out a lot more with regards to how the cloud can help their enterprise and also what they may do to be able to make sure their particular company is as successful as is possible. They're going to furthermore want to be sure they will know exactly what to steer clear of and exactly what they will desire to consider cautiously in order to make certain they choose the correct service provider and have all the aid they'll require in order to manage their particular enterprise more proficiently.

If you are searching for a method to incorporate cloud solutions or you would like to find a whole new provider who offers far more, be sure you're going to explore the cloud computing ppt free download to receive the information you may need to have. Stop by the site of a provider now to be able to discover far more about exactly what they'll have to offer and also to be able to discover what exactly is most likely going to be mentioned at the presentation so you can ensure you're going to obtain the support you'll require.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่