ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
The Individual Features Of Roofing Styles Globally Have Their Roots

The Individual Features Of Roofing Styles Globally Have Their Roots

In case you could possibly freely travel the world unbothered by the restrictions required by way of passport stamps plus airline tickets, you'd probably shortly start observing primary variations in the style of the numerous housetops of the world. This particular observation is almost all it takes to transmit an individual with an eternally curious mind down virtually any range of stimulating Peter Rabbit pathways. Almost all people are starting to contemplate precisely why every style of roofing architecture initially came to be. Rapidly, it is apparent that even though every locale's top was possessed of characteristics virtually all its own, they in addition have got a variety of qualities that are alike.

Around the world, locations that frequently receive major snow have a propensity to be equipped with higher roof pitches. A steep pitch induces the snow to readily fall off of one's roofing via its individual weight. This is a shared tendency seen throughout both Russia's beautiful onion dome rooftop designs as well as the steep roof pitch with the conventional New England farm house. In a similar fashion, thatched roofs can be located on houses in lands that tend to be removed from one another as the British Isles plus the large continent of Africa.

The roof architecture on the substantial warehouses that offer a home to countless business oriented and also industrial concerns are flat for them to support building systems similar to A/C units and duct work, defining it as uncomplicated to be able to offer assistance. Inside this specific way, these kinds of architectural structures will be a great deal more on a level worldwide compared to the locale's dwellings. Roofing for these kinds of establishments is supplied using a epdm rubber roofing system, willing to guarantee the work they do. That way, if ever the roofing architecture starts to leak,, just about all a person will have to try and remember to do is call and get info on a quick epdm rubber roof repair.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่