ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Ensure You Will Decide On The Proper Tool For Your Organization

Ensure You Will Decide On The Proper Tool For Your Organization

Individuals who wish to start creating custom made pieces of art they could sell might want to check out the many options they'll have today. Laser cutting systems are available and also could handle numerous types of products and also a great diversity of different sized materials. To be able to generate co2 laser engraving machine wood carvings and also additional custom items, they're going to want to make certain they'll select a system that is most likely going to offer every little thing they are going to require.

With the plethora of choices obtainable right now, an individual will desire to make sure they will contemplate precisely what they'll need now as well as what they could require later on. These types of machines are generally pricey, thus it really is much better to spend a lot more money on a higher quality machine today and not have to obtain another one in a year or perhaps two because the one they have doesn't satisfy their particular expectations any more. They'll need to consider the sorts of goods they need to develop immediately and also think about just what capabilities they could want in the future to allow them to do any projects they might desire. They are going to additionally wish to consider the size of the machine very carefully to be sure they have as much room as they could have to have to be able to work on their projects without using up too much space which is needed for additional tasks.

If you want to start making custom made art to be able to sell, you may desire to explore acquiring a laser cutter right away. Go to the web page for a dealer right now to discover more regarding all of the possibilities that are available and also in order to uncover the correct one for you.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่