ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Online Marketing Is Continuing To Grow Additionally

Online Marketing Is Continuing To Grow Additionally

Thirty years ago, most people, assuming they received a tv, possessed a fuzzy concept of the way marketing and advertising works in the realm of advertising and marketing mostly on account of having viewed that old sitcom, Bewitched. Nearly all people have not less than a faint familiarity with this television program. They may have seen one of the main people in the show, that worked for an ad organization, battle to formulate amazing sales pitches that he showed to consumers by way of poster board. By the current standards, his were primitive methods. Even so, they did wonders with regard to that time period and also satisfied the intention of just about all marketing attempts in that they were readily presentable with the consumer in need. Within this specific view, little is different concerning marketing's basic trick. Modern day marketing and advertising generally occurs on the Internet because that is the precise place any modern-day consumer is hanging out.

Web marketing changed over time while the net has expanded. It really has become progressively complex with its tactics in the direction of those it wishes to influence. The primary search engine Google has compelled quite a few alterations in the way promoters drive traffic to their own websites, insisting on an increasingly greater ethical basic line. It truly is for that reason that influencer marketing cost has come to the cutting edge of effective techniques in both local communities as well as on the net. The typical influencer marketing agency has the capacity to develop a extensive on line social media presence for just about any organization, anyplace, substantially affecting how much interest that that any enterprise generates inside of its local and niche communities.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่