ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Learn More Concerning A Location You Will Hope To

Learn More Concerning A Location You Will Hope To

Those who are seeking their future venture and who enjoy walking aren't most likely going to wish to miss out on Elk River North Carolina. Someone who is preparing a walking journey is going to wish to take the time to be able to understand a lot more about this spot and also exactly why many people enjoy the hike. Before they will start arranging their own vacation, they may wish to take the time to understand a lot more concerning Elk River on the internet so they can plan their particular journey accordingly.

This specific hike is actually one that lots of individuals consider a favorite. Those who are interested in giving it a try can pay a visit to a web-site that provides an exceptional view on the webpage. Not only could they discover a lot more regarding precisely what to expect, but they might watch a video to be able to discover precisely what they could possibly find whenever they will take the hike independently. They'll be in a position to acquire all of the information they need to have to prepare for this hike, no matter where they may be traveling from and may share the video with other folks that might desire to hike along with them so every person knows what they may see. This will be a great means in order to start organizing a wonderful trip and also in order to get excited with regards to the upcoming excursion.

If you want to plan a getaway and you are all set to go walking, ensure you are going to look into the movie about fall protection harness now. Check out the webpage in order to discover nearly as much as is possible regarding this location so you're going to be ready to go.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่