ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
The Online World Presents A Chance To Get A Exercise Routine

The Online World Presents A Chance To Get A Exercise Routine

Obtaining the time in order to work out could be a struggle. Those who desire to exercise yet who do not have plenty of time or even the ability to get to the fitness center might desire to try to do exercises in the home. They can nevertheless take classes and follow directions from a trainer that can demonstrate just what to do and also exactly how to do it when they'll use the streaming workout videos offered on the web. However, they will be able to perform them in their own spare time at home.

The only demand for a lot of the videos offered online is to have internet access. An individual must be in the position to stream the videos in the home as well as follow along. They are going to be able to check out the web page to find out a lot more concerning precisely how the videos work and exactly what abilities they will need to have to be able to do the workout. This may fluctuate between videos therefore it's always a good notion to look at the requirements before they'll do anything at all. The person will want to be sure they take the time to look at all the videos that are offered to be able to uncover one which is likely to meet their particular existing fitness requirements, no matter if they may be a beginner or even advanced, then proceed to begin with the first workout from home.

If perhaps you'd like to workout more regularly but you do not have the time to get to the health and fitness center, you can get the exercise routine you are going to prefer from home. Look at these kinds of best workout videos to understand much more concerning them and also in order to find out what you are likely to have the ability to do from home in order to get in shape once more. Take a peek right now to be able to learn more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่