ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Discover Superb Garments On The Internet Right Now And Have Them Delivered

Discover Superb Garments On The Internet Right Now And Have Them Delivered

Whether you might be seeking clothing you are able to use on vacation or you are going to simply want something you might wear for practically every occasion, you're going to have to locate the correct t shirts. Nowadays, it is incredibly simple for an individual to find wonderful clothes that are comfy, look fantastic, and also that feel very good as long as they understand what to search for. A bamboo cay shirts shirt is going to be a fantastic option, yet a person will want to know just how to locate the right one for them on the internet so they are going to enjoy the tops they will acquire.

It's very easy to use the internet and notice precisely what every one of the possibilities are. A person can desire to check out all the options to be able to find t shirts they prefer. Once they have a handful planned, they're going to wish to be sure they decide on the best size. This can be very easy to accomplish via the internet. They will have to take their own measurements and compare them to the sizing chart on the web page. They should never simply pick the same size they will normally wear since this may not be the best size for this brand. Rather, they'll desire to measure and also view the sizing information to be sure they will pick one which will fit them correctly.

When the person has selected a few t shirts as well as selected the proper size, they could buy them and also have them delivered to their residence as rapidly as is possible. An individual is going to enjoy just how well they'll fit and also just how good they look. If you are wanting to acquire brand-new outfits, check out a bamboo cay website right now in order to observe what's offered and also order the kinds you're going to like.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่