ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Certain Any Leaks Are Fixed As Speedily As You Possibly Can

Make Certain Any Leaks Are Fixed As Speedily As You Possibly Can

Company owners frequently stow a lot of costly equipment and supplies in their store. When business owners have a leak in their own roofing, it may result in substantial amounts of destruction rapidly. It really is critical for company owners to make contact with an experienced professional for commercial roof leak repair as quickly as possible to be able to be sure the whole roof is in good shape as well as will not damage just about anything they have in their particular store.

Even a little leak can result in extensive damages. It won't cause water to drip on products below the leak but may damage the wall structure or the ceiling of the building as well. Moreover, a leak might raise the humidity in the building, which may damage fragile things quickly or result in rust in the equipment saved indoors. One modest leak is actually a sign the roofing must be repaired as speedily as possible as even if perhaps this modest leak does not cause a great deal of damages mainly because of the location, the roofing might get started leaking much more down the road as well as it is going to cause far more substantial damages. If perhaps the business owner contacts an experienced professional quickly, the expert could correct everything that has to be repaired on the roofing to ensure it will be in great shape again.

If you have discovered any kind of leaks in your building, be sure you're going to contact an expert for aid without delay. Have a look at the web page for a commercial flat roof repair company today in order to learn far more with regards to just what they could do in order to aid you as well as to be able to make contact with them concerning establishing an appointment for an assessment immediately.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่