ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Sure You'll Have The Health Care You're Going To Want

Make Sure You'll Have The Health Care You're Going To Want

Prescription drugs are generally presented to individuals who have to have health care, yet this doesn't always imply they are the only choice or perhaps the best one. An individual who desires to look for more natural treatments could need to take the time to discover a lot more concerning naturopaths and also might need to learn How can a Naturopath Help Me? They can opt to work along with a naturopath in order to receive the assistance they need to ensure they're able to keep away from prescription drugs nearly as much as is feasible though get the aid they will have to have in order to feel great.

A lot of folks desire to avoid prescription medications when possible because of the chance they will end up with negative effects or due to the effects of long lasting use of the prescribed medicines. These are common issues that a naturopath can help with. Instead of prescribing medications that may have unsafe negative effects, the naturopath will probably help an individual uncover a natural solution for their issue. They will be in the position to feel much better as quickly as possible without being concerned about the risks of taking prescription drugs. They can also go to the naturopath as frequently as they could need to be able to obtain the aid they will need to have to feel much better and also to handle just about any medical issues they may have.

If you would like to steer clear of prescription medications as much as is possible as well as would like to check into more natural remedies, take a little time to be able to learn more concerning working along with a naturopath now. Have a look at this web-site to be able to see naturopathic medicine schools so you're able to learn far more regarding just what you could do to be able to uncover the best one and so you may get started receiving the help you'll need to have straight away.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่