ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
An Experienced Professional Might Help You Maintain Your Fire Sprinkler System Right Away

An Experienced Professional Might Help You Maintain Your Fire Sprinkler System Right Away

Quite a few companies these days have fire sprinkler systems set up in order to ensure fires are put out as speedily as possible. These kinds of systems recognize fire and also enable water to go onto the fire as swiftly as is feasible to prevent the spread of the fire. However, they will require being installed appropriately and also taken care of appropriately. Any time it involves taking care of the what is inert gas and also of taking care of the entire system, contacting an experienced professional is critical.

Nitrogen inerting will be utilized to clear the oxygen from the system to be able to be sure this doesn't decay as a result of moisture inside the pipes. In order for this to function correctly, the system will need to have a vent hooked up. This process as well as installing the vent needs to be done by a specialist to be sure it's done correctly. The specialist may deal with the inerting and the installation of the vent to be able to be sure they'll be completed properly to prevent destruction of the system in the future. Appropriate service of the system allows it to function correctly whenever it is needed and also shields the building from further damage in case it can have to be employed. An experienced professional may explain just about everything the business proprietor has to know concerning taking care of and making use of their own system if needed.

If perhaps you're excited about understanding a lot more concerning looking after your sprinkler system or regarding the installing of a nitrogen inerting vent to help you keep the system in excellent shape, contact a specialist now. Visit their own site to be able to understand more regarding this piece and exactly why it is so crucial now or perhaps in order to schedule a time in order to speak to them about having one set up on your system.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่