ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Find New Pieces Of Furniture The Entire Family Can Enjoy

Find New Pieces Of Furniture The Entire Family Can Enjoy

Whether or not the family unit will be getting ready for a game night or they're all enjoying a show together, there needs to be cozy home furniture and also room for everybody. Rather than simply a sofa as well as a handful of chairs in the main room where everybody gets together, the family could desire to look at the chill bag bean bag chair that are offered today to find something they're just about all most likely going to adore. This is simple to achieve when they'll check out the choice available on the internet right now.

When the family visits the web-site, they are able to discover exactly what the choices are. They're able to choose a size that's great for their own residence and might select a more traditional bean bag shape or one that is the same shape as a sofa so it could fit more individuals at once. When they discover the size as well as shape they desire, they can have a look at the colors and designs that exist. Although it might take a little for every person to uncover one they are able to agree on, there are a multitude of possibilities and thus there's certain to be something every person will like. They are able to next purchase the one they will desire and also have it sent to their own home as swiftly as possible.

In case you happen to be seeking completely new household furniture your entire family may love, be sure you will contemplate all your choices. Take some time to browse the foam sacks obtainable via the internet today to discover more regarding your choices and also in order to locate something your whole family will like. It will likely be sent to you swiftly so you can begin making use of it as speedily as is feasible. Have a look today to learn far more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่