ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Create Your Small Company Now And Also Start Designing

Create Your Small Company Now And Also Start Designing

Some people imagine being able to sell products they'll create and having their own independent business. This could be a real possibility as well as it might be simple for them to be able to earn some cash if they'll have a way to personalize their own pieces. Whether they are making a completely new product in order to sell or even they're buying bulk things in order to personalize, getting personalized things is now very popular again as well as might be the ideal way for the individual to begin their very own small company. The initial thing they will need will be a tabletop laser engraver machine.

These types of machines may etch photos or even phrases in many different kinds of materials. The main difference in the machines is often the materials they are able to work with as well as the dimensions of the object they are able to manage. The person will desire to consider all their choices and also discover more regarding the various choices before they select one to be able to purchase. This may supply them with the ability to ensure they will find one which is going to work effectively for their own needs as well as which is going to be long lasting so it can last no matter how many items they customize.

If you happen to be thinking about starting your own business, one that customizes goods may well be a great possibility. With a whole new laser cutter, this could be easy to do once you discover exactly how to use the machine appropriately. Take some time to visit the web page in order to find out far more concerning precisely how these types of machines operate and also precisely how to decide on the right one to meet your needs so you might purchase one right now. This can assist you to get the small business up and running very quickly.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่