ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Discover Just How To Make It Less Difficult For You To Handle

Discover Just How To Make It Less Difficult For You To Handle

The holidays could be incredibly busy. Individuals that cook for the holidays understand how long it takes to be able to prepare almost everything and also how much work goes into making certain things are all ideal. There is the option of having a potluck meal, however there is always the possibility everyone turns up with chips and dip. Instead of being required to do everything by themselves or perhaps needing to organize a potluck, the person could need to check into christmas catering near me Near Me to be able to locate a company that may deal with the food prep for them.

A business which offers catering might have a menu intended for the bigger holidays that are approaching. The individual can want to review the menu to be able to find out exactly what foods they are able to order and may need to make sure they will know how many people are going to be there so they can have sufficient food for every person. If the person makes a decision to have the firm make the foods for them, they are going to want to be sure they'll order it as far ahead of time as is feasible to be able to ensure they're going to be in a position to have it done for them. They're going to wish to make sure they will know all of the details of precisely what can be served so they could bring anything else they might require.

If perhaps you happen to be sick of food preparation for the holidays and also you simply desire to relax as well as spend time with your family members this year, discover much more regarding Holiday Catering now. Take a look at the webpage for a restaurant which offers catering for the holidays to learn what exactly is obtainable as well as to be able to notice just how easy it could be in order to have plenty of food for everybody to enjoy.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่