ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Discover Exactly How To Make It Easier To Be Able To Deal With

Discover Exactly How To Make It Easier To Be Able To Deal With

The holidays might be amazingly stressful. Those who cook for the holidays recognize exactly how long it requires in order to cook everything and also exactly how much work goes into ensuring things are all fantastic. There is the option of having a potluck meal, yet there is usually the possibility every person turns up with chips as well as dip. Rather than needing to do almost everything by themselves or even having to organize a potluck, an individual might need to look into christmas catering near me Near Me in order to discover a company that may handle the food preparation for them.

A firm that offers catering might have a menu intended for the bigger holidays that are nearing. The person can wish to check out the menu to discover precisely what meals they are able to order and may desire to ensure they know exactly how many folks are likely to be there to enable them to have enough food for every person. In case an individual makes a decision to have the firm prepare the foods for them, they are going to wish to make sure they order it as far ahead of time as possible to be able to make sure they will be in the position to have it done for them. They're going to wish to be sure they'll understand the details of exactly what will be served so they are able to bring nearly anything else they could have to have.

In case you are sick of preparing food for the holidays as well as you simply desire to relax as well as hang out with your family members this season, discover much more regarding Holiday Catering right now. Visit the website for a restaurant which offers catering for the holidays to determine what exactly is available and also to discover how easy it could be to be able to have enough food for everybody to enjoy.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่