ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Uncover The Ideal Software Package For Your Enterprise Right Now

Uncover The Ideal Software Package For Your Enterprise Right Now

The correct software package won't just take care of one particular activity. It handles several duties as well as incorporates all of the details to make it simpler for the company to function and also for the company owner to be able to keep on top of every little thing which is taking place with their own company. Company owners who are searching for software that can accomplish this will want to look into ERP software. However, what type is going to be proper for them? Business people who would like to discover the best software may wish to Compare Top ERP Software to be able to discover the very best one for their preferences.

Company owners might look at much more information regarding the software that's obtainable to ensure they discover the right one. Any time they will check out comparisons of the different choices, they could acquire the info they require with regards to their possibilities and also notice exactly how they will compete with other ones to make sure they are going to discover one which is going to be the very best option for them. They're going to be in a position to very easily discover what one has the functions they could need as well as what type may be much better for their particular business. Any time they've checked through product comparisons for the top ERP systems, they are going to know they'll have discovered the right choice and that they will be able to make use of it for every little thing they'll need.

If perhaps you are looking for new software for your organization, make certain you are going to check out far more info concerning what's offered so you're able to do a comparison of your options as well as find the ideal one. Take a look at much more info regarding locating the best erp software in world now to be able to receive all the help you will have to have to be able to find the perfect software for your organization now.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่