ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Look Online For You To Discover The Appropriate Property To Acquire

Look Online For You To Discover The Appropriate Property To Acquire

People who are prepared to acquire a ranch they could make use of for hunting are going to desire to make sure they will know just what all of their choices are. Most of the time, they won't have enough time to be able to go to every one which is available to take a look as well as get much more info. To get started easily from their home, they could need to look into the hunting land for sale via the internet and discover all of the information they'll need to have to be able to restrict their own choices.

An individual could visit the web site for a real estate professional in order to discover precisely what properties are available. The listings are going to incorporate the information they might need to be able to see whether a property will likely be an excellent fit for them. They could look over everything which is offered now as well as reduce the options to the ones they're interested in the most. After that, they are able to contact a real estate professional to be able to receive a lot more information as well as to look at the properties they may be interested in to allow them to find the proper one very easily. Beginning online tends to make this process a lot easier and permits them to look through everything without having to leave their house.

If you might be trying to find a property you can utilize for hunting, you're going to need to begin with checking out the hunting properties for sale online now. Take some time in order to look over all the listings in order to see what's available and in order to determine exactly what you are going to want. After that, you are able to consult with a realtor regarding the properties you might be enthusiastic about and also get the aid you have to have to buy the best one without delay.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่