ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You Can Discover The Best Property For Raising Your Family Right Away

You Can Discover The Best Property For Raising Your Family Right Away

Whilst a lot of folks adore the concept of raising their own household in or perhaps nearby the city, other people enjoy the chance to live on a ranch and raise their particular household. Any time an individual wants to look into buying a ranch, they are going to wish to make certain they'll understand precisely what their options are as well as they are going to want to look at each one of the colorado land real estate very carefully in order to locate the ideal one for their family.

It really is critical for the person to be careful with the property they'll pick to enable them to ensure it'll have what their own family unit really needs. They may be interested in having a big spot where they're able to grow their own food or perhaps a considerable wooded spot they're able to use for hunting. Some may prefer to purchase a ranch that's relatively recent although other individuals will desire one they are able to repair as well as make their own. It doesn't matter what an individual will be searching for, the ideal property is obtainable. To make it less difficult for them to actually locate the property, they may wish to browse the listings online and also meet with a real estate professional for aid.

If perhaps you might be wanting to relocate to a ranch, you'll want to uncover the right one for your family. Regardless of precisely what you're trying to find, it will be offered. Check out the Colorado ranches for sale online now and also consult with a real estate agent to be able to acquire the assistance you will have to have in order to discover the perfect one. Browsing on the internet today can imply you are going to find the perfect property as swiftly as is feasible so you can move in immediately.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่