ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Points To Consider Ahead Of Acquiring A Cargo Liner

Points To Consider Ahead Of Acquiring A Cargo Liner

Global liner shipment is the superior community of routinely scheduled providers that carries goods through anywhere inside the entire world to anyplace in the actual world in low expense and along with increased performance compared to any some other form associated with international vehicles. Acquiring commercial cargo ships for sale is a wonderful investment.

Productivity

Ship shipping is actually the the majority of efficient function of move for items. In a single year, some sort of single significant container ship may well carry around 300,000 container a lot of shipment. While personal ships differ in dimension and holding capacity, a lot of container delivers can transportation up in order to 8,200 containers associated with goods along with products in a solitary voyage. In the same manner, on any single expedition, some vehicle carrier cruises may deal with 7,500 automobiles. The idea might call for hundreds involving freight planes, numerous kilometers of railroad cars, as well as fleets involving passenger trucks to be able to carry the particular goods in which could in shape on a single large ship ship. Understand more with regards to the effectiveness of lining shipping. The Best ships for sale deal from Nautisnp can easily be located here.

A global giant

Liner delivery attaches international locations, markets, companies and men and women, allowing all of them to get and offer goods in a size not earlier possible. Nowadays, the ship shipping sector transports items representing about one-third involving the complete value involving global deal. Additionally, since a key global organization in it is own proper, the intercontinental shipping business is dependable for hundreds of thousands of active jobs along with plays some sort of crucial part in revitalizing new work opportunities. It has contributed hundreds associated with billions involving dollars for you to the worldwide economy each year thereby improving gross household product within countries during the planet.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่