ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
For Specific Jobs, It Is Vital That One Employ A

For Specific Jobs, It Is Vital That One Employ A

Surely, it must have long been annoying for people whom managed to survive the conversion coming from travel offered mostly by animals compared to that fueled by an important petrol engine, no less than with the standpoint regarding easiness plus economy involving work. Visualize the amount of journeys it could take to deliver lots of grain to somebody when ever one had to supply it in a car! It absolutely was a happy farmer whenever at last there could be found trucks for sale, for definitely every person could see the hand writing about the wall clearly concerning the future of transport. No person truly traveled to the pick up truck since they imagined farm pets were getting ready to develop a return as the place's major way of transport! With that point, it therefore became apparent that the automobile was basically not going anywhere soon.

Therefore, the die was cast and also all people from the community cultivator on over to the long-distance travel visionary who observed that chilled vehicles made available the road to bring warm locale fruits and vegetables to various other areas, even if they were out of season! This looked like a miraculous thing, nearly, for in those days it was actually uncommon for folks who resided in northern states to acquire much capability to consume foods that were out of season except if such fruits and veggies were bought refined or perhaps frozen. Many people went years between getting the chance to taste an orange or perhaps a banana! The modern trucker, when he traverses the land's freeways is a lot like the cowboy regarding yesterday ... both always kept busy relocating products that people need in one area of the nation to another.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่