ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
It Is A Grateful Gentleman Whose Got A Motorcycle And A Woman That Desires To

It Is A Grateful Gentleman Whose Got A Motorcycle And A Woman That Desires To

As there are certain women and girls which appear programmed
all set to fall deeply in love with horses so there tend to be men who experience equal love with the numerous motorbikes they've had the opportunity to own as well as drive as their own. Some can recollect a specific amount of time in everyday life when ever they took to the open road with nothing further than a faraway location under consideration to assist them. As much as not, this sort of guys grow up to end up becoming husbands and also daddies and even grandfathers who look back on those remembrances using loving nostalgia. This is the reason it is not unusual for you to find this type of guy reading all the adverts promoting cheap used motorcycles for sale on the web in hopes of finding a motorcycle very similar to the one he once had and which he joyfully recalls.

More often than not, ladies neglect to know what provokes the male looking at the advertisements pertaining to used motorcycles for sale. The lady wants things that are generally soft and warm which take pleasure in her companionship almost as much as the woman really likes their companionship. It is not easy for a female sometimes to realize what it happens to be that creates a guy so appreciate what's essentially a big hunk of metal on tires using a loud and shaking engine. Oh, if perhaps females understood a little bit more they may find out some of the miracles of the things they are lacking! A few women see the fascination, it's correct. They adore absolutely nothing more than hopping on in back of their sweetie and holding on for dear life for the ride! Various other ladies would rather pilot their very own bikes, even though they're certainly inside the minority. Men only hope far more ladies will come to view the horsepower in a cycle as their main ride!
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่