ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Should People Think About Getting Tee Shirts Online

Should People Think About Getting Tee Shirts Online

Tshirts are one particular amid the actual most comfy clothing that will is favored by several males as well as ladies. That they are offered in a lot of models, shades, sizes and also variations. The idea is therefore that an individual may very easily complete your own wardrobe simply by purchasing the actual best funny funny cat shirts of your own selection.

Easy and also time preserving

You can easily save period with purchasing for typically the t-shirts on the actual internet. This specific is since you accomplish not possess to go to the several different shops looking out and about for the particular kind associated with clothing an individual would like. Just about all that anyone could perform is appear out from a one online retail store and also appearance for the actual several sorts of tshirts that they will can offer you using. This will certainly help anyone save time period and also additionally be hassle-free.

Selection associated with alternatives

Checking out out with web merchants may offer you you assortment of possibilities. It is usually from this specific that anyone may discover the actual cat t shirt which you need the the majority of. At the actual internet merchants you will certainly discover numerous t-shirts habits, shades, models, materials, models and also far more. A person can easily, therefore, pay a visit to store site as well as order this distinctive collection by simply sitting backside at your current home or perhaps office.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่