ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You'll Be Able To Uncover The Correct Business Opportunity

You'll Be Able To Uncover The Correct Business Opportunity

A person who really wants to be his or her own boss will need to have the self-discipline needed to work any time there happen to be other things they will desire to achieve. This is in fact challenging to be able to accomplish. Even so, if perhaps a person has precisely what it will take in order to be their very own boss, it still does not suggest they might have the ability to own their very own organization. It's really unbelievably challenging to be able to get a small business ready to go and the majority of individuals fall short within the very first year. Someone who wants to own his or her own enterprise might want to explore a business to business franchise opportunity to be able to make this easier.

A franchise option enables the person to begin working independently as their very own boss, yet have a small business that's currently well-known as well as that presently has those who desire to be clients of the enterprise. This makes it less complicated for them to be able to get every thing operational and also enables them to receive the aid they will need in order to manage their brand-new business. Any time the business sells to various other businesses rather than clients, the brand-new small business owner won't have to get worried nearly as much concerning discovering brand new customers. They are going to desire to do a bit of advertising, however their sales will likely be more consistent.

If you are looking for a way to become your own boss but you don't wish to start every thing from the begining, you will desire to check into this van delivery franchise opportunities right now. Take the time to be able to check out the website in order to learn much more concerning precisely how being a part of a franchise could enable you to become successful and precisely what they will offer for assistance to those who have a franchise with them. This might be the prospect you're searching for.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่